Lei de falêcia

Lei de falêcia

Anteproxecto de lei de protecciÒn e benestar dos animais de compaÑÌa en galicia Índice exposiciÓn de motivos tÍtulo preliminar disposicións xerais. Publicada en el dog de 16 de mayo de 2016 la ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de galicia correcciÓn de errores ley 5/2016, de 4 de mayo, del. Xunta de galicia se adoptase un conjunto de medidas, integradas en los diferentes planes de acción sectorial acometidos, que se ha traducido en la superación de. O vindeiro 17 de outubro debaterase no parlamento a aprobación da proposición de lei de fomento da implantación de iniciativas empresariais en galicia, presentada. Mi viaje mi viaje es un servicio integral que te acercamos para facilitarte la gestión de tu visita y estadía en galicia, tanto para prepararla, durante la misma y.

Situación de seca galicia-costa campaña sensibilización seca campaña máis claro auga 2016 plan hidrolóxico galicia-costa 2015-2021 aviso vertidos 112. O procedemento ordinario de concesión será o de concorrencia competitiva non obstante, a lei flexibiliza a aplicación do réxime naqueles supostos nos que a propia. Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de g alicia texto consolidado outubro 2017 1 lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de galicia. Ley 5/2012, de 15 de junio, de bibliotecas de galicia comunidad autónoma de galicia «dog» núm 122, de 27 de junio de 2012 «boe» núm 161, de 6 de julio de 2012. Dirección xeral de educación información mantida e publicada na internet pola xunta de galicia oficina de rexistro e información | suxestións e queixas.

[email protected] 981 560 951 981 575 140 -fes wwwcsifes/ambito/galicia a 1 csif sobre a lei 1/2012 de medidas temporais e os orzamentos 2018. Aínda que a lingua galega, como elemento identitario, ten a súa regulación específica na lei de normalización lingüística, a lei 5/2016 refírese a ela como. Lei 30/1992 comentada por letrados da xunta de galicia comentarios, anotacións e xurisprudencia sobre a lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das. Mentres non se estiver en disposición de presentar perante o parlamento de galicia un proxecto de lei que desenvolva globalmente o estatuto. Exposición de motivos i a convivencia nos centros docentes constitúe en todas as sociedades desenvolvidas un motivo de preocupación crecente, que non se.

Lei de falêcia

Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de galicia texto consolidado | 5 Índice exposiciÓn de motivos.

O proxecto de lei de espectáculos públicos e actividades recreativas de galicia presentado polo partido popular de galicia en datas recentes, podémolo percibir. Por ello y siguiendo el mandato del artículo 393 de la lei do emprendemento de galicia. A presente lei, de acordo co establecido no artigo 3 da constitución e no 5 do estatuto de autonomía as leis de galicia, os decretos lexislativos.

Ley del suelo y urbanismo de galicia de 2002. O dereito de asociación recoñecido no artigo 22 da constitución está regulado na lei orgánica 1/2002, do 22 de oficiais da comunidade autónoma de galicia. 62 após o período previsto no art 61 desta lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial. La secretaria general de la igualdad, susana lópez abella, y el delegado territorial de la xunta en lugo, josé manuel balseiro, visitaron hoy el cifp politécnico. A lei de normalización lingüística ou lei 3/1983, do 15 de xuño de normalización lingüística artigo 1: o galego é a lingua propia de galicia.

Lei de falêcia
3/5 21